Základná škola - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základná škola

Inštitúcie > Školstvo
Základná škola v Slivníku je neplnoorganizovanou základnou školou so všetkými radosťami aj starosťami, ktoré školský život prináša. Poskytujeme primárne vzdelávanie podľa ISCED 1 žiakom 1.-4. ročníka. Žiaci sa vyučujú v kombinácii 1.-2. ročník v prvej triede a 3.-4.ročník v druhej triede.
Dominantnou úlohou a cieľom nášho snaženia je pracovať tak, aby žiaci zažili v škole pocit úspechu a rozprávali s radosťou o živote v škole. Naši krédom je byť tu pre žiakov a nie naopak. Partnerským a humánnym prístupom všetkých zamestnancov školy k žiakom, rodičom žiakov školy, miestnej komunite dosiahnuť výsledok – byť školou modernou, kvalitnou, komunitnou a otvorenou. Tejto skutočnosti zodpovedá i obsah vzdelávania na základnej škole v mimoškolských aktivitách, záujmových útvaroch a ostatných podujatiach školy.
Sme školou otvorenou alternatívnemu spôsobu vzdelávania, podporujeme formu "DOMÁCEHO VZDELÁVANIA" (www.domacaskola.sk), pretože si uvedomujeme, že  každé dieťa je individualita.

Aktuality zo školy

Aktualizácia učiva 3.roč. od 25.5. do 29.5.2020

SJL: Prídavné mená- uč.str. 88

        Uč.str.89/3,4,5,7,8,9

        Uč.str. 90/10,11,12,13,14,16              PZ str. 53

PRÍDAVNÉ MENÁ

1.    Napíš vhodné prídavné mená.

 

Aká môže byť mačka? ____________________________________________

 

Aké môže byť dieťa? _____________________________________________

 

Ak môže byť strom? ______________________________________________

 

2.    Napíš  k prídavným menám prídavné mená opačného významu.

studený ___________       svetlý _____________       tupý _____________

            dobrý _____________       pekný_____________       biely_____________

            smutná ___________        chorá _____________       starší_____________

            lenivé_____________       čistý______________        veľké_____________

 

3.    Podstatné meno spoj s vhodným prídavným menom. Vymysli príbeh s použitím slovných spojení.

nábytok                                 basketbalová

stena                                     červené                    

jablko                                     drevený

lopta                                      farebná

lev                                          veľký

zošit                                       zúrivý

            ______________________________________________________________

            ______________________________________________________________

            ______________________________________________________________

            ______________________________________________________________

            ______________________________________________________________

            ______________________________________________________________

 

4.    V slovných spojeniach doplň i/í, y/ý a podčiarkni prídavné mená.

hrubý svetr___k, r___chle aut___čko, v___soký strom, š___kovný chlapec, r___bezľový koláč, malá sestr___čka, jedovatá zm___ja, jaz___kový zákon, z___mný večer, s___lný povraz, s___chravé počasie, skr___té p___smená

MAT: Zhrnutie – uč. str. 66/1,2,3,4,5,6,7,8,11     PZ str. 41,42,43,44

Čít: Rozprávka o pánovi starostovi- uč. str.105

Na fb sa vidíme vo štvrtok o 13.30.


Aktualizácia učiva 4.roč. od 25.5.do 29.5.2020

SJL: Číslovky- uč. str. 99/1  100/3,4,          101/5,6,7                   PZ str. 53

2. Doplň zámená do tabuľky

 

sg.

pl.

N

 

 

G

mňa

 

D

mne / mi

 

A

 

nás

L

 

(o) nás

I

(so) mnou

 

 

sg.

pl.

N

 

vy

G

 

vás

D

 

 

A

teba / ťa

 

L

(o) tebe

 

I

 

s vami

 

 

sg.

pl.

 

 

 

N

on

oni / ony (neživot.)

G

neho / ho

 

D

jemu / nemu / mu

 

A

jeho / neho / ho

ich / nich / ne (neživot.)

L

o (ňom)

 

I

 

 

 

sg.

pl.

N

ona

 

G

 

 

D

jej / nej

im / nim

A

ju / ňu

ich / ne

L

 

 

I

 

(s) nimi

 

sg.

pl.

N

ono

 

G

 

 

D

jemu / nemu / mu

im / nim

A

ho / -ň

ich / ne

L

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nahraď zvýraznené slovo zámenom

Prídeme k vašim rodičom na návštevu. Prídeme k ________ na návštevu.

Požičiam si od Zuzky pravítko. Požičiam si od ________ pravítko.

Môžeš na stôl priniesť jedlo. Môžeš ________ priniesť jedlo.

Zavolaj Katku von. Zavolaj ________ von.

Vonku sme stretli kamarátky. Vonku sme ________ stretli.

MAT: Sčítanie a odčítanie do 10 000     uč.str. 60/ 1,3,4,5,6,7,8,9,10

Vla: Bardejov s okolím- uč.str.62,63,64

Na fb sa vidíme vo štvrtok o 10.30.

Čo ľudia robia ...

(precvičenie slovies v 3. osobe)

Gramatická poznámka:

-v 3. osobe jednotného čísla (on, ona, ono) pridávame k slovesu s/es

-es pridávame ak sa sloveso končí na o, sh, ch, x, s

 

I play football.                    He plays tennis.

You listen music.                She listens opera.

I eat ice-cream.                   He eats cake.

You watch TV.                   He watches superstar.

I go home.                          She goes to school.

 

Cvičenie 1: Priraďte k slovesám správnu koncuvku, -s alebo –es

Play -                                      go -                                         wash –

Listen -                                   read -                                      watch –

Eat -                                       write -                                     run –

Swim -                                    sleep -                                     jump –

 

Cvičenie 2: Doplň do viet správne sloveso v 3. osobe:

Peter reads English books.                            Mike ........................ tennis every day.

Helen .................. TV films.                          Viki ........................... in her bed.

She ....................... a hamburger.                   He ........................... to Košice in the morning.

 

Cvičenie 3: Napíš vety o sebe a svojom kamarátovi (pre kamaráta použi sloveso v 3. osobe)

I like chocolate cake and my friend likes ..................

I play Minecraft and my friend ...........................      ...................................

I watch Superstar on TV and my friend ..........................         ........................................... on TV.

I go to Bratislava and my friend .................................. to ..................................

 

Iné vzdelávacie portály, ktoré môžete podľa možnosti využívať:

https://www.ucimenadialku.sk/

https://www.kozmix.sk/

https://www.gramar.in/sk/

https://www.zborovna.sk/naj.php

https://programalf.com/alf/sk/

http://planetavedomosti.iedu.sk/

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php

https://www.viemeposlovensky.sk

https://www.eduportal.sk/

https://www.aitec.sk/

https://www.taktik.sk/

RTVS vysiela Školsky klub - vyučovanie cez obrazovku (každý pracovný deň od 9:15 h)

 

 

  


Zápis detí do 1. ročníka

V termíne medzi 15. a 30. aprílom 2020 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať do školy.

           

 Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a   doplnení niektorých zákonov;

§ 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je:

·         občiansky preukaz zákonného zástupcu

·         rodný list dieťaťa

·         v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

·         vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte  priamo na zápise)

 

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by predškolák mal vedieť a zvládnuť zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa.

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. 

 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Môže tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

 

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

 

Kde nájdete informácie o termíne konania zápisu?

Informáciu o termíne konania zápisu by ste mali nájsť jednak u zriaďovateľa školy, na ktorú chcete zapísať vaše dieťa, na škole samotnej, a tiež v materskej škole – ak ju vaše dieťa navštevuje. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky