Základná škola - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základná škola

Inštitúcie > Školstvo
Základná škola v Slivníku je neplnoorganizovanou základnou školou so všetkými radosťami aj starosťami, ktoré školský život prináša. Poskytujeme primárne vzdelávanie podľa ISCED 1 žiakom 1.-4. ročníka. Žiaci sa vyučujú v kombinácii 1.-2. ročník v prvej triede a 3.-4.ročník v druhej triede.
Dominantnou úlohou a cieľom nášho snaženia je pracovať tak, aby žiaci zažili v škole pocit úspechu a rozprávali s radosťou o živote v škole. Naši krédom je byť tu pre žiakov a nie naopak. Partnerským a humánnym prístupom všetkých zamestnancov školy k žiakom, rodičom žiakov školy, miestnej komunite dosiahnuť výsledok – byť školou modernou, kvalitnou, komunitnou a otvorenou. Tejto skutočnosti zodpovedá i obsah vzdelávania na základnej škole v mimoškolských aktivitách, záujmových útvaroch a ostatných podujatiach školy.

PaedDr. Lenka Jakubčiaková
riaditeľka školy
mobil: 0907959626
mail: zsslivnik@gmail.com
Aktuality zo školy


4.ročník zadania d.ú. na týždeň od 30.3. do 3.4.2020

SJL: Číslo podstatných mien : uč.str.73/ prečítaj si text v učeb.

                                                     Uč.str. 73- odpíš si poučku a nauč sa ju.

                                                     Uč.str.74/1a,b,2,3a,b,4,5.

                                                     Opakujme si, A, pz str. 43

     Pád podstatných mien: uč.str.75- odpíš a nauč sa poučku.

                                                      75/1, 76/2,3

-          Odpíš pády a pád. otázky a nauč sa ich spamäti.

-          76/4,5,7, pz str.44.

 

MAT: Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ: uč.str. 49/1,2,3,4,5,6,7,8

                                                                                            Uč.str. 50/ 1,2,3,4,5,6,7,8,10

                                                                                             pz str. 37,38,39,40,41

VLA:  Zvolen s okolím ( uč.str. 30-32)- doplň prac.učebnicu, nauč sa pomocou mapy porozprávať o Zvolene a okolí.

           Banská Bystrica s okolím ( uč.str. 33-35) doplň prac.učebnicu, nauč sa pomocou mapy porozprávať o Banskej Bystrici a okolí.

 

PDA: Živočíchy spoloč. polí ( uč.str.90,91) – doplň úlohy a zadania v prac. učebnici, zápisník detektívov sa pokús prerozprávať vlastnými slovami.

           Vodné spoločenstvo (uč. Str. 92,93) -– doplň úlohy a zadania v prac. učebnici, zápisník detektívov sa pokús prerozprávať vlastnými slovami.

Čít: uč.str. 89/ Nataša Tanská: Mama, urob iné ticho

        Uč.str. 92/ Dve sestry

        Uč.str. 93/ Ako sa maľuje na stenu , str. 95/4,5- vypracovať písomne, pz str.55,56

 

3.ročník zadania d.ú. na týždeň od 30.3. do 3.4.2020

SJL: Vs po v- vydra, výr, vyžla, vyhňa   : uč.str. 63/12,13,14,15

                                                                      Uč.str. 64/16,17,18

                                                                      Opakovanie s Opkom Hopkom...palec, 2.prst,3.prst

                                                                      pz str.40,41

MAT: Násob.-delilka č.9- odpíš si násobilku, delilku č.9, násobky č.9- nauč sa spamäti.

 

Uč.str. 54/1,2,3,4,5,6,7,8,10.

Uč.str. 55/2,3,4,5,6,7

Pz str. 19,20,21

 

PDA: Rast rastlín- uč.str.58- doplň pracovnú stranu, palubný denník sa nauč zreprodukovať vlastnými slovami.

  Význam poľných plodín- uč.str.59- doplň pracovnú stranu, palubný denník sa nauč zreprodukovať vlastnými slovami.

ČÍT: Kačacia dolina- uč.str 86-87

        Mamina pozná vtáčiu reč

        Pz str. 42,43

Zápis detí do 1. ročníka

V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2020 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať do školy.

           

 Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a   doplnení niektorých zákonov;

§ 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je:

·         občiansky preukaz zákonného zástupcu

·         rodný list dieťaťa

·         v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

·         vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte  priamo na zápise)

 

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by predškolák mal vedieť a zvládnuť zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa.

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. 

 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Môže tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

 

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

 

Kde nájdete informácie o termíne konania zápisu?

Informáciu o termíne konania zápisu by ste mali nájsť jednak u zriaďovateľa školy, na ktorú chcete zapísať vaše dieťa, na škole samotnej, a tiež v materskej škole – ak ju vaše dieťa navštevuje. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky