VZN - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VZN

Samospráva obce
Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - Štatút obecného kronikára obce Slivník

Dodatok č.1 k VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zo dňa 21/12/2019

Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN o výške príspevku pre školy a školské jedálne 29/11/2019
VZN č.1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 31/8/2019
VZN č.2/12/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN - Záväzná časť Územného planu obce Slivnik
VZN - elektronická komunikácia obce
VZN referendum v obci
VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Č. 1 /2016 O MIESTNYCH  DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE SLIVNÍK

VZN - dane - TKO č.1/2015

VZN o pohrebníctve č.2/2015

VZN o vode č.2/2014

VZN č.1 /2014 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti 01/07/2015

VZN o poplatku na deti č.1/2015

VZN o vode č.2/2014

VZN Dane a TKO č.1/2014

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

VZN o daniach a TKO 2014 č.1/2013

VZN o daniach a TKO 2013 č.1/2012

VZN o daniach a TKO 2012 č.1/2011

VZN 2011 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2011

VsZN 2/2010 o miestnych poplatkoch č.1/2009

VsZN 1/2010 o opatrovateľskej službe č.2/2010

VsZN 1/2009 o miestnych poplatkoch č.1/2010

VsZN 2/2008 o opatrovateľskej službe č.2/2008

VsZN 3/2008 o poplatkoch č.3/2008

VsZN 2/2007 o chove psoch č.2/2007

VsZN 3/2007 o miestnych daniach č.3/2007

VsZN 4/2007 o miestnych komunikáciach č.4/2007

VsZN 5/2007 o ochrane životného prostredia č.5/2007

VsZN 6/2007 o opatrovateľskej službe č.2/2008

VsZN 7/2007 o vylepovaní plagátov č.7/2007

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky