Verejné zverejňovanie 2020 - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné zverejňovanie 2020

Samospráva obce > Verejné zverejňovanie
Povinné zverejňovanie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Objednávky

SL/20201
SL/20202
Na tejto stránke sú zobrazované faktúry, objednávky a zmluvy, ktorých hodnota presiahla 1000,- €. (novelizácia zákona).

Zmluvy

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dohoda č. 20-45-012-10
Dohoda č. 20-45-010-6
Dodatok č. 1-791936064360
Dohoda č.20/45/016
Zmluva o výpožičke - štatistika
Zmluva NFP
Dohoda č.20-45-54
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01 MSD Slivník
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 323942-2020
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 323942-2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - 1, 2
Dohoda č.20/45/054/439
Kúpnopredajná zmluva KAROSA
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
Zmluva o dielo č.3/2020
Vnútorné úpravy v MŠ, ZŠ a ŠJ Slivník (27/7/2020)
Darovacia zmluva
Prvá stavebná sporiteľňa
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu - FURA
Zmluva Pracovná zdravotná služba č. ZDPRO122007070101
Zmluva o spolupráci - zber šatstva
Zmluva o bežnom účte SPOROBUSINESS
Nájomná zmluva č.1/2020
Nájomná zmluva č. 35-02-2020-TV
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabez. systému združ. nakladania s odpad
Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcÚ
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdel. detí a mládeže
19022020 - 49050062008SBA
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo - GDPR
Nájomná zmluva č.0220200001-000-00 - Slovak Telekom
Poistná zmluva skup. úraz.poistenia č.2407194538

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky