Verejné zverejňovanie - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné zverejňovanie

Samospráva obce
Povinné zverejňovanie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Na tejto stránke sú zobrazované faktúry, objednávky a zmluvy, ktorých hodnota presiahla 1000,- €. (novelizácia zákona).

Zmluvy

Zmluva o dielo - Združenie VIDIEK
Zmluva č.2/2017 Rekonštrukcia obecnej budovy
Zmluva o dielo č.1/2017 Rekonštrukcia obecnej budovy
2017 - Kúpna zmluva - MVDr. Marián Dieneš
2017 - Kúpna zmluva a Zrušenie vecného bremena
2017 - Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska
2017 - Nájomná zmluva č.9/2017
2017 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.287195
2017 - Úverová zmluva č.287195
2017 - Zmluva o dielo č.3/10/2017
2017 - Zmluva o akt.prog. sys.podpore a lic. zmluva
2017 - Zmluva o dielo č.ZOD 162
2017 - Zmluva chodníky
2017 - Zmluva komunikácia ul. Paradna
2017 - Zmluva č.147410
2017 - Zmluva č.107 POD-79-17
2017 - Kúpna zmluva č.02082017
FIRESYSTEM
2017 - Zmluva o dielo č.1/5/2017
Revitalizácia zelene v obci
2017 - Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č.7-0-2017
2017 - Zmluva o dielo č.0103 - oprava interieru KD
2017 - Dohoda o zabezpečení práce
2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality
2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie na zaujmové vzdelávanie pre deti a mládež
2017 - Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.11/412106
2017 - Dohoda č.17/45/012/12
2016 - Zmluva o dielo č.1/11/2016
2016 - Zmluva o poskytnutie dotácie
2016 - Zmluva o diele č.3/2016
2016 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2016 - Zmluva č.114969 08U03
2016 - Zmluva o dielo - LUPO GEO
2016 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ZŠ
2016 -Zmluva MK Traktor Z201611801
2016 - Zmluva JRK Waste Management
2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2016 - Poistná zmluva č.11-412106 - UNION
2016 - Zmluva o poskytovaní audit.služieb
2016 - Kúpna zmluva Kozák
2016 - Dohoda č.9 §52a 2016 ŠR
2016 - Dohoda č.3 §52 NP PZVAOTP
2016 - Zmluva o dielo č.23/2016

2016 - Zmluva o odbere odpadu

2016 - Dohoda č.15-45-010-26

2015 - Zmluva o pripojenie k Infor. systému

2015 - Dohoda č.181 č.752a 2015 ŠR

2015 - Zmluva Jazero

2015 - Zmluva NASES

2015 - Zmluva Najstav

2015 - Zmluva - Natur Pack

2015 - Dohoda č.111 č.752a 2015 ŠR

2015 - Zmluva o zriadenie vecného bremena - VD a.s.

2015 - Zmluva o poskytnutie podpory Enviromentalny fond

2015 - Zmluva o poskytnutie dotácie Ministerstva dopravy

2015 - Zmluva o poskytovanie služby - GEODEZIA

2015 - Zmluva o požičke č.1/2015

2015 - Zmluva o dielo č.0115 - FEDEL

2015 - Zmluva o dielo - ALPEKO

2015 - Zmluva o poskytovan\'ed auditorsk\'fdch služieb

2015 - Zmluva č.104810 08UO2

2015 - Dodatok 1/2015 - F\'daRA

2015 - Zmluva o dielo EUREX

2015 - Kúpna zmluva 1, 2

2015 - Zmluva o odbere a zneškodňovan\'ed bio odpadu

2015 - Dohoda o spolupr\'e1ci pri prekl\'e1dke bociana

2015 - Mand\'e1tna zmluva č.MZ0270

2015 - Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.20-06-08

2015 - Zmluva o poskytnut\'ed odbor. poradenstva pri VO

2015 - Nájomná zmluva č.5/2015 1, 2

2015 - Zmluva - UPO Slivn\'edk

2014 - N\'e1jomn\'e1 zmluva - Tak\'e1č

2014 - Zmluva o poskytnut\'ed dot\'e1cie  - šport

2014 - N\'e1jomn\'e1 zmluva Mil\'e1nov\'e1

2014 - N\'e1jomn\'e1 zmluva - Folberthov\'e1

2014 - N\'e1jomn\'e1 zmluva - Cipka-Cipkov\'e1

2014 - N\'e1jomn\'e1 zmluva Andorkov\'e1

2014 - Zmluva č. 143/2014 VZN

2014 - Zmluva o ext. manažmente projektu č.2000114

2014 - k\'fapna zmluva na dod\'e1vky školsk\'e9ho ovocia šk.r. 2014/15

2014 - Zmluva o zbere biol. rozložiteľn\'e9ho odpadu

2014 - Dohoda č.62 \'a710

2014 - Dohoda č.9 \'a75a/2014/ŠR

2014 - Dodatok č.2 k zmluve 490/2009

2014 - Upovedomenie o začatom konan\'ed

2014 - Dodatok č.1 (1,2)
vykon\'e1vania menš\'edch obec.služieb

2014 - Zmluva č.401-11-1399

2014 - Dohoda o podmienkach vykon\'e1vania menš\'edch obec.služieb

2014 - Dohoda č.17 \'a752a NP VAOTP

2013 - Dodatok č.1 k Zmluve č.94328 08U03

2013 - Dohoda č.53 \'a752a

2013 - Zmluva o \'favere 115684

2013 - Zmluva o dielo č.20111229 dodat.č.1

2013 - Zmluva č.94328 08U03

2013 - Zmluva o dielo 01072013

2013 - Dohoda č.13 \'a750j

2013 - Zmluva č.302013

2013 - zmluva VVS

2013_zmluva o distrib\'faci\'ed TV Zempl\'edn

2012_zmluva o dielo

2012_dohoda 6662 \'a751_2012

2012_dohoda č.71 \'a752

2012_zmluva Dexia

2012_Zmluva_87 POD-79 12

2012_Zmluva 85976 08U01

2012_Zmluva VVS

2011_k\'fapna zmluva 29122011_ZNaDN

2011 - n\'e1jomn\'e1 zmluva

2011_k\'fapna zmluva 29122011_TV

2011_zmluva 2011229 SC

Dohoda 4929/51/2011

Zmluva č.2 (2/12/11)

Zmluva č.100 (27/10/11)

Dohoda č.71/\'a752 (26/10/11)

Dohoda č.79536 (12/10/11)

Zmluva DEXIA (2/6/11)

Dohoda č.4111/\'a751 (30/5/11)

Dohoda č.1/\'a752 (25/3/11)

N\'e1jomn\'e1 zmluva 27/2010/NZ (20/12/2010)

2010 - Dodatok k zmluve 22

2010_Zmluva o dielo 022_11

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky