O nás - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Inštitúcie > Školstvo > Materská škola
Aktuality zo škôlky


 Riaditeľstvo Materskej školy v Slivníku oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude prebiehať od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 v budove Materskej školy.

Pri vstupe do budovy je potrebný negatívny test.

Zápis sa bude konať bez prítomnosti detí.

 

Pri zápise dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť:

-          písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

-          potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

-          kópiu preukazu poistenca dieťaťa

-          ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

a) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

c) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné, preto budú tieto deti prijímané prednostne. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Prípadné otázky adresujte na ms.slivnik202@gmail.com alebo na t.č. 056/6791375 a +421905180485.


Vzor žiadosti a lekárskeho potvrdenia:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

podľa § 59 ods. 3,  4 a  7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

Podpísaný rodič(ia) – zákonný(í) zástupca(ovia) dieťaťa žiadam(e) o prijatie dieťaťa do Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským,  Parádna ulica 202, Slivník.

 

Meno a priezvisko dieťaťa........................................................................................................................

Dátum narodenia.................................................Miesto narodenia........................................................

Rodné číslo........................................Národnosť.................................Štátna príslušnosť .........................

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................................

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu: .................................................................................................................................................................

 

Otec/zákonný zástupca – titul, meno, priezvisko.....................................................................................

Adresa trvalého pobytu...........................................................................................................................

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

..................................................................................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie.................................................................................................................

Matka / zákonný zástupca – titul, meno, priezvisko: ...............................................................................

Adresa trvalého pobytu  ..........................................................................................................................

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

..................................................................................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie .................................................................................................................

Žiadam (e) prijať dieťa do materskej školy na:

a) celodennú výchovu a vzdelávanie

b) poldennú výchovu a vzdelávanie

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) odo dňa:..............................................................


VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU (OV) DIEŤAŤA:

a) Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej   osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovno-vzdelávacej  činnosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia.

b) Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej škole dlhšej ako 5 dní, písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

c)  Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 ods. 3 – 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č. 1/2019 obce Slivník zo dňa 15.2.2019 vo výške 7 € .

 d)  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v prihláške na účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných legislatívnych predpisov (zákon č. 596/2003 Z. z., výnos č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z. z.).

e) V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasíme so zberom a spracovaním osobných údajov o mojom dieťati a o identifikácii mojej osoby /našich osôb ako rodičov/zákonných zástupcov pre potreby  školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

f) Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

 

Dátum: ..............................................

Zákonný zástupca – meno, podpis: ......................................................................................................

Zákonný zástupca – meno, podpis: .....................................................................................................

 

Žiadosť prijala: ................................................. Dátum prijatia žiadosti: ............................................. 

Potvrdenie  všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa

 

Meno dieťaťa...............................................................Dátum narodenia: ..................................

Bydlisko: ....................................................................................................................................

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa §24 ods.6 a 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Vyjadrenie:

Dieťa je spôsobilé/nespôsobilé navštevovať materskú školu.

Psychický vývin: .........................................................................................................................................

Fyzický vývin: .............................................................................................................................................

Alergie, druh a stupeň, iné závažné problémy: ..........................................................................................

...................................................................................................................................................................

Údaje o povinnom očkovaní: .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                                  ..................................................................

                                                                                                                   Pečiatka a podpis lekára 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole 


   pre školský rok 2020/2021

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Dochádzka do materskej školy je umožnená deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

·         Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

·         Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

·         V materskej škole je zabezpečená dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.

·         Materská škola zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra. Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča.

·         Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

·         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·         Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

·         Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom  zamestnanca materskej školy, ktoré je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

·         V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

·         Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

 

Zákonný zástupca

 

·         Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

·         Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

·         Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

·         Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·         Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

·         V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 

·         V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri materskej školy.

·         Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

·         Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

·         Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

·         Výmena posteľnej bielizne sa uskutoční 1x do týždňa bežným spôsobom.

 


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky