O nás - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Inštitúcie > Školstvo > Materská škola
Aktuality zo škôlky


Riaditeľstvo Materskej školy v Slivníku oznamuje, že začiatok školského roku 2020/2021 je v stredu 2. septembra 2020. 

Prevádzka materskej školy je v tento deň od 7.00 hod do 12.30 hod. s obedom.

Prevádzka materskej školy od 7.00 hod. do 16.30 hod. začína vo štvrtok, 

3. septembra 2020.

Schôdza Združenia rodičov školy sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 16.00 hod.


Škôlkar potrebuje: prezuvky, posteľnú bielizeň, pyžamo, hygienické vreckovky, náhradné rúško, pohárik, zubnú kefku, hrebeň, 1 ks tekuté mydlo, 2 ks toaletného papiera. Tieto veci je možné doniesť do materskej školy v pondelok 31. augusta 2020 v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.


Potrebné informácie sú zverejnené na stránke obce  a na nástenke pred budovou materskej školy.Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole Slivník pre školský rok 2020/2021

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Dochádzka do materskej školy je umožnená deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

·         Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

·         Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

·         V materskej škole je zabezpečená dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.

·         Materská škola zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra. Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča.

·         Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

·         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·         Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

·         Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom  zamestnanca materskej školy, ktoré je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

·         V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

·         Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

 

Zákonný zástupca

 

·         Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

·         Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

·         Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

·         Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·         Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

·         V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 

·         V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri materskej školy.

·         Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

·         Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

·         Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

·         Výmena posteľnej bielizne sa uskutoční 1x do týždňa bežným spôsobom.

 


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky